Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

antie
20:57
antie
20:52
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

March 03 2019

antie
20:02
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaszalony-virus szalony-virus

September 22 2018

antie
10:19
antie
10:18
2229 094b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatysiace-mysli tysiace-mysli
antie
10:16
antie
10:15
antie
10:13
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl

April 12 2018

antie
10:16
3077 226a 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
antie
10:15
3074 a906 500

March 16 2018

antie
22:58
Nie becz. Nie warto.
Jesteś młoda i silna.
Nie musisz krzyżować się teraz za nieudane związki.
Lepiej poszukać słońca. Albo w deszczu wypić kawę z marzeń. Tak lepiej. Nie wypatrywać i nie wracać do chorej przeszłości. Pewne rozdziały należy zamykać na klucz.
— Kaja Kowalewska
Reposted bySkydelan Skydelan

December 29 2017

antie
16:53
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaabsolem absolem

December 20 2017

antie
22:15
7394 4048

December 17 2017

antie
13:05
0677 3054 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:04
0693 8d52 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:04
0699 6651 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
13:03
Reposted fromFlau Flau
antie
13:03
0723 43ac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
antie
12:59
"Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu."

November 28 2017

antie
06:56
5142 584c 500
Reposted byHiperborea Hiperborea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl